Forskrift om internkontroll

Fastsatt ved kgl. res. 22. mars 1991 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 § 16 a om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., lov 21. mai 1971 nr. 47 § 14 om brannfarlige varer, lov 14. juni 1974 nr. 39 § 14 om eksplosive varer, lov 5. juni 1987 nr. 26 § 4 om brannvern m.v., lov 13. mars 1981 nr. 6 § 52 b om forurensninger og avfall, lov 11. juni 1976 nr. 79 § 8 om produktkontroll, lov 17. juli 1953 nr. 9 § 41, jfr. § 48 om sivilforsvaret og lov 24. mai 1929 nr. 4 § 9, jfr. § 3 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

Denne forskrift skal fremme arbeidsmiljø og sikkerhet vern mot helse- og miljøskader fra produkter - vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall ved at den som er ansvarlig for virksomheten organiserer systematiske tiltak for å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.

§ 2. Virkeområde

Denne forskrift kommer til anvendelse på
 1. virksomhet som omfattes av
  • lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
  • lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll
  • lov 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret § 48, jfr. § 41
  (industrivernpliktige virksomheter)
 2. virksomhet som sysselsetter arbeidstaker og som omfattes av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
 3. offentlig og privat virksomhet som omfattes av
  • lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer
  • lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer
  • lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern
  • lov 24. mai 1929 nr. 4 § 9, jfr. § 3 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Denne forskrift kommer ikke til anvendelse på Svalbard eller på virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven § 2 nr. 3, jfr. kgl.res. av 1. juni 1979 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. i forbindelse med undersøkelser etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster.

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift betyr:

lnternkontroll

Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.

lnternkontrollsystem

Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utoves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.

Systemrevisjon

Systematisk granskning av virksomheten for å fastslå at internkontrollaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med internkontrollsystemet, og at internkontrollaktivitetene er hensiktsmessige for å oppnå virksomhetens mål for miljø og sikkerhet.

Sertifikat

Dokumentasjon utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan, annet bemyndiget selskap eller offentlig myndighet som bekreftelse på at et produkt, en tjeneste eller en aktivitet er i samsvar med spesifiserte krav som er fastsatt i eller i medhold av lov eller for øvrig er gjeldende for utstederen.

§ 4. Straffebestemmelse og tvangsmulkt

Bestemmelsene om straff og tvangsmulkt i de lover som er nevnt i § 2 kommer til anvendelse ved overtredelse av denne forskrift.

§ 5. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1992.

Kommunaldepartementet kan etter samråd med Miljøverndepartementet, Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet bestemme at plikten i § 7 til d etablere et internkontrollsystem skal gjøres gjeldende på et senere tidspunkt for bestemte typer virksomheter.

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

§ 6. Plikt til internkontroll - pliktsubjekt

Enhver som driver eller deltar i aktivitet som omfattes av denne forskrift plikter å påse at den overholdes.

Den som er ansvarlig for virksomhet som omfattes av denne forskrift har et særlig ansvar for å påse at virksomhetens aktiviteter utoves i samsvar med de krav som et fastsatt i eller i medhold av forskriften.

Dette ansvaret innebærer blant annet:

 • å klargjøre mål, ansvar og oppgaver for virksomhetens miljø- og sikkerhetsaktiviteter.
 • ansvar for å identifisere og bedømme risiko og problemet, og utarbeide handlingsplaner med tiltak.
 • å systematisk overvåke at virksomhetens aktiviteter er i tråd med de målene som er satt av virksomheten.

§ 7. Plikt til å opprette internkontrollsystem - pliktsubjekt

Den som er ansvarlig for virksomhet som omfattes av denne forskrift skal etablere et internkontrollsystem for virksomhetens aktiviteter i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av de lover som er nevnt i § 2.

Utarbeidelse, praktisering og endringer i virksomhetens internkontrollsystem skal skje i samarbeid med arbeidstakerne i virksomheten.

Utover flere virksomheter en aktivitet på samme arbeidsplass med til sammen mer enn 10 arbeidstakere skal det dersom en av virksomhetene ikke kan regnes som hovedvirksomhet skriftlig avtales hvilken virksomhet som skal forestå den daglige ledelse av de felles aktiviteter med plikt til å etablere et samordnet internkontrollsystem for disse.

§ 8. Tilsynsmyndighet

Tilsynsmyndighet etter lovene nevnt i § 2 fører også tilsyn med gjennomføring og etterlevelse av denne forskrift.

§ 9. Dispensasjon

Kommunaldepartementet kan etter samråd med Miljøverndepartementet, Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet gi dispensasjon fra denne forskriften når særlige forhold foreligger.

§ 10. Klage

Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, jfr. forvaltningsloven.

Kapittel III. Spesielle bestemmelser om internkontroll

§ 11 - Utforming av internkontrollsystemet

Internkontrollsystemet utformes av den som er ansvarlig for virksomheten innenfor rammen av de lover som nevnt i § 2. internkontrollsystemet skal fastlegge samordnende administrative prosedyrer for internkontroll og skal dekke alle deler av virksomhetens aktiviteter for å sikre at disse planlegges, utfores, vedlikeholdes og kontrolleres i samsvar med gjeldende krav.

Internkontrollsystemet skal bl.a. inneholde:

 1. ledelsens mål for virksomhetens miljø- og sikkerhetsaktiviteter.
 2. beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert, herunder myndighets- og ansvarsomrade for virksomhetens miljø- og sikkerhetsaktivitet med henvisning til eventuelle stillingsinstrukser.
 3. beskrevne rutiner og prosedyrer for virksomhetens etterlevelse av lover og forskrifter, hvor det også framgår hvem som er ansvarlig for undersøkelser, gjennomforing av tiltak og hvordan disse utføres og følges opp.
 4. beskrivelse av hvordan internkontrollsystemet systematisk og regelmessig oppdateres og hvordan endringer i systemet blir meddelt virksomhetens ansatte og øvrige berørte.

§ 12. Internt tilsyn

Den som er ansvarlig for virksomheten skal føre tilsyn med internkontrollsystemet. Tilsynet skal foregå i samarbeid med representanter for de ansatte.

§ 13. Samordning

Den som er ansvarlig for virksomheten er også ansvarlig for samordning av internkontroll for alle aktivitetene i virksomheten og skal: såvidt mulig bygge på de internkontrollsystemer som er etablert hos de entreprenører og leverandører som benyttes vurdere om det bør foretas tilpasninger i sitt internkontrollsystem og/eller i de internkontrollsystemer etablert av entreprenører og leverandører som benyttes.

§ 14. Dokumentasjon

Den som er ansvarlig for virksomheten skal skriftlig dokumentere internkontrollsystemet og dets gjennomføring. Sertifikater kan inngå som del av dokumentasjonen. Den som er ansvarlig for virksomheten skat til enhver tid holde dokumentasjonen tilgjengelig for myndighetene.