Veiledning til Forskrift om internkontroll

Forord

Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomhetens plikter å organisere systematiske tiltak for å påse at myndighetenes krav overholdes. Formålet er å fremme:

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • vern mot helse- og miljøskader fra produkter
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.

Veiledningen gir utfyllende kommentarer til Forskrift om internkontroll. Veiledningen er ikke juridisk bindende og derfor ikke til hinder for at andre losninger enn de som beskrives i veiledningen kan velges, såfremt disse innfrir forskriftens krav.

Forskrift og veiledning skal ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser.

Lov om internkontroll

§ 1. Formål
§ 2. Virkeområde
§ 3. Definisjoner
§ 4. Straffebestemmelse og tvangsmulkt
§ 5. Ikrafttredelse
§ 6. Plikt til internkontroll - pliktsubjekt
§ 7. Plikt til å opprette internkontrollsystem - pliktsubjekt
§ 8. Tilsynsmyndighet
§ 9. Dispensasjon
§ 10. Klage
§ 11. Utforming av internkontrollsystemet
§ 12. Internt tilsyn
§ 13. Samordning
§ 14. Dokumentasjon