Lov om internkontroll

Forord

Forskrift om internkontroll ble fastsatt ved kgl. res. 22. mars 1991, med ikrafttredelse 1. januar 1992.

Forskrift om internkontroll gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formålet er å fremme helse, miljø og sikkerhet. Forskriften understreker ledelsens særlige ansvar, men forutsetter bred medvirkning fra alle i virksomheten.

Til forskriften er det utarbeidet en veiledning. Denne gir utfyllende kommentarer til forskriften. Veiledningen er ikke juridisk bindende. Forskrift og veiledning skal sees i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser. Andre løsninger enn de som er skissert i veiledningen kan velges under forutsetning av at forskriftens krav blir overholdt.

Oslo, april 1991

Lov om internkontroll

§ 1. Formål
§ 2. Virkeområde
§ 3. Definisjoner
§ 4. Straffebestemmelse og tvangsmulkt
§ 5. Ikrafttredelse
§ 6. Plikt til internkontroll - pliktsubjekt
§ 7. Plikt til å opprette internkontrollsystem - pliktsubjekt
§ 8. Tilsynsmyndighet
§ 9. Dispensasjon
§ 10. Klage
§ 11. Utforming av internkontrollsystemet
§ 12. Internt tilsyn
§ 13. Samordning
§ 14. Dokumentasjon