Tilsynsmyndighet

Forskrift om internkontroll er resultat av et samarbeid mellom Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Følgende tilsynsmyndigheter fører tilsyn med at forskriften blir fulgt:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
  • Elektrisitetstilsynet
  • Statens forurensningstilsyn
  • Industrivernet
  • Enhet for produktsikkerhet i Barne- og familiedepartementet
  • Fylkesmennene

Tilsynsmyndighetenes oppfølging av forskriften vil bli samordnet. De ovenfor nevnte tilsynsmyndigheter gir nærmere informasjon om forskriftens bestemmelser.